PRIMARIA COMUNEI JORASTI

Judetul Galati

hotarari consiliu

 • Dispozitie convocare Consiliul Local 25.10.2018
 • Anunt privind proiectele de hotarare pentru sedinta din 25.10.2018
 • Hotararea nr.49 privind rectificarea bugetului
 • Hotararea nr.50 privind achizitia echipamentelor specifice locurilor de joaca
 • Hotararea nr.51 privind aprobarea inlocuirii punctelor de iluminat stradal cu programator
 • Hotararea nr.52 privind aprobarea pretului provizoriu de apa potabila
 • Hotararea nr. 53 privind stabilirea salariului de baza al personalului contractual din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apa
 • Hotararea nr. 54 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotararea nr. 55 privind solicitarea transmiterii unui sector de drum judetean aflat in patrimoniul judetului Galati in administrarea Consiliului Local al Comunei Jorasti
 • Dispozitie convocare Consiliul local 20.11.2018
 • Anunt privind proiectele de hotarare pentru sedinta din 20.11.2018
 • Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului
 • Hotararea nr.57 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu apa satele Lunca si Zarnesti si modernizarea statiei de tratare apa in sat Jorasti,,
 • Hotararea nr.58 privind revocarea HCL nr.45 din 25.09.2018
 • Hotararea nr.59 privind aprobarea regulamentului cadru, atribuire lot teren
 • Dispozitie convocare Consiliul Local 04.12.2018
 • Hotararea nr.60 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii ,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si modernizarea statiei de tratare apa in sat Jorasti, judetul Galati,,
 • Hotararea nr.61 privind rectificarea bugetului local
 • Hotararea nr.62 privind aprobarea Retelei de Scolarizare 2019-2020
 • Dispozi\'ie privind convocarea Consiliului Local in data de 10.12.2018
 • Anunt privind proiectele de hotarare adoptate
 • Hotararea nr.63 privind aprobarea bugetului de vebituri si cheltuiele a SPAA al Comunei Jorasti
 • Dispozitie privind convocarea Consiliului local in data de 18.12.2018
 • Anunt privind proiectele de hotarare adoptate
 • Hotararea nr.64 privind organizarea pomului de iarna
 • Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in data de 18.12.2018
 • Hotararea nr.64 privind organizarea pomului de iarna
 • Hotararea nr.65 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2019
 • Dispozitie privind convocarea consiliului local in data de 20.12.2018
 • Anunt privind proectele de hotarare adoptate
 • Hotararea nr.66 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti,
 • 2019
 • Dispozitie privind convocarea consiliului local in data de 07.01.2019
 • Anunt privind proiectele de hotarare adoptate
 • Hotararea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din execedentul bugetului local
 • Hotararea nr.2 privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casa din excedentul anilor precedenti
 • Dispozitie convocare consiliul local in data de 31.01.2019
 • Anunt privind proiectele de hotarare adoptate
 • Hotararea nr3 privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Jorasti, judetul Galati
 • Hotararea nr.4 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorasti, judetul Galati
 • Hotararea nr.5 privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral al Pajistilor din Comuna Jorasti, Judetul Galati
 • Hotararea nr.6 privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr.416/2001
 • Hotararea nr.7 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati
 • Hotararea nr.8 privind aprobarea stabilirii salariilor functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primariei si consiliului local al Comunei Jorasti in conformitate cu Legea nr.153.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • Hotararea nr.9 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotararea nr.10 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si Modernizare statie de tratare apa in sat Jorasti, Comuna Jorasti, judetul Galati,,
 • Hotararea nr.11 privind rezilierea contractelor de inchiriere a pasunii comunale
 • Hotararea nr.12 privind aptobarea Regulamentului de organizare si desf[surare a pasunatului pe raza Comunei Jorasti, judetul Galati
 • Hotararea nr.13 privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a suprafetei de 36.04 ha, pasune aflata in proprietatea privata a Comunei Jorasti, judetul Galati
 • Hotararea nr.14 privind aprobarea consumului lunar de combustibil si a Regulamentului de utilizare al microbuzelor de transport scolar pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 Jorasti
 • Hotararea nr.15 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si modernizare statie de tratare apa in sat Jorasti, comuna Jorasti, judetul Galati,,
 • Hotararea nr.16 privind aprobarea achizitiei directe de servicii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii activitatii de precolectare, colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor menajere cu exceptia celor cu regim special, la nivelul Comunei Jorasti, judetul Galati
 • Dispozitia convocare C.L. in data de 28.03.2019
 • Anunt privind proiectele de hotarare adoptate
 • Hotararea nr.17 privind aprobarea programului anual de Achizitii publice si a strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2019
 • Hotararea nr.18 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorasti
 • Hotararea nr.19 privind insusirea Raportului anual, elaborat de primarul Comunei Jorasti, privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Jorasti
 • Dispozitie privind convocarea C.L. in data de 01.04.2019
 • Anunt privind proiectele de hotarare
 • Hotararea nr.20 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si modernizare statie de tratare apa in sat Jorasti, comuna Jorasti, judetul Galati,,
 • Hotararea nr.21 privind aprobarea bugetului local al UAT Comuna Jorasti, judetul Galati petru anul 2019
 • Hotararea nr.22 privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2019
 • Hotararea nr.23 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotararea nr.24 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017-2023
 • Dispozitie convocare Consiliul local in data de 24.05.2019
 • Anunt privind proiectele de hotarare privind sedinta din 24.05.2019
 • Hotararea nr.25 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a suprafetei de 10.016.00 mp
 • Hotararea nr.26 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a suprafetei de 10.954.00 mp
 • Hotararea nr.27 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a suprafetei de 8.895.00 mp
 • Hotararea nr.28 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a suprafetei de 31.823.00 mp
 • Hotararea nr.29 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a suprafetei de 42.893.00 mp
 • Hotararea nr.30 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorasti pe anul 2019
 • Dispozitie convocare Consiliul local in data 18.06.2019
 • Anunt privind proiectele de hotarare luna Iunie
 • Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorasti,judetul Galati pe anul 2019
 • Dispozitie convocare Consiliul Local in data de 04.07.2019
 • Anunt privind proiectele de hotarare luna Iulie
 • Hotararea nr.32 privind atribuirea in folosinta gratuita a doua loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri,in conditiile Legii nr.15/2003 pe terenuri situate in comuna Jorasti
 • Hotararea nr.33 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorasti,judetul Galati pe anul 2019
 • Dispozitie convocare Consiliul Local in data de 25.07.2019
 • Anunt privind proiectele de hotarare luna Iulie
 • Hotararea nr.34 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorasti,judetul Galati pe anul 2019
 • Hotararea nr.35 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Dispozitia nr.250 privind convocarea consiliului local in data de 31.10.2019
 • Anunt privind proiectele de hotarare luna octombrie 2019
 • Hotarara nr. 36 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti judetul Galati pe anul 2019
 • Hotararea nr.37 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, judetul Galati pe anul 2019
 • Hotararea nr. 38 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorasti, Judetul Galati
 • Hotararea nr. 39 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati pe anul 2019
 • Hotararea nr. 40 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati pe anul 2019
 • Hotararea nr.41 privind aprobarea structurii organizatorice a primariei Comunei Jorasti, aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorasti, Judetul Galati
 • Hotararea nr. 42 privind aprobarea Regulamentului privind detinerea, cresterea si circulatia animalelor domestice si de companie pe raza Comunei Jorasti
 • Hotararea nr. 43 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati pe anul 2019
 • Hotararea nr. 44 privind Implementarea proiectului \"Reabilitare Dispensar in Comuna Jorasti, Judetul Galati
 • Hotararea nr. 45 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului \"Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Galati \"
 • Hotararea nr. 46 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati
 • Hotarare nr. 48 privind atribuirea in folosinta gratuita a patru loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri , in conditiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri situate in Comuna Jorasti
 • Hotararea nr. 49 privind aprobarea renovarii gardului ce ingradeste Cimitirul din satul Zarnesti, Comuna Jorasti
 • Hotararea nr. 50 privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de viceprimar al Comunei Jorasti , a domnului Tabacaru Valerica , ca urmare a demisiei
 • Hotararea nr. 51 privind alegerea viceprimarului Comunei Jorasti, Judetul Galati
 • Hotararea nr. 52 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti , Judetul Galati pe anul 2019
 • Hotararea nr. 53 privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de viceprimar al Comunei Jorasti, a domnului Tofan Georgica, ca urmare a demisiei
 • Hotararea nr. 54 privind alegerea viceprimarului Comunei Jorasti, Judetul Galati
 • Hotararea nr. 55 privind aprobarea Documentatiei Avizare Lucrari de Interventie (D.A.L.I) a indicatorilor tehnico-economici si a asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finantate de la bugetul CNSP, aferente obiectivului \"REABILITARE STRAZI IN LUNGIME DE APROXIMATIV 6 KM IN COMUNA JORASTI , JUDETUL GALATI\"
 • Hotararea nr. 56 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare, plata comisionului si aprobarea valorii de investitie a proiectului
 • Hotararea nr. 57 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2020
 • Hotararea nr. 58 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020
 • Hotararea nr. 59 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati pe anul 2019
 • Hotararea nr. 60 privind aprobarea Retelei de scolarizare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat autorizate de Comuna Jorasti , propuse sa functioneze in anul scolar 2020-2021
 • Hotararea nr. 61 privind organizarea pomului de iarna la nivelul Comunei Jorasti pentru anul 2019

  » Anunt privind proiectele de hotarare pentru sedinta din 25.10.2018 -
  » Dispozitie convocare C.L. 25.10.2018 -
  » Hotararea nr.49 privind rectificarea bugetului -
  » Hotararea nr.50 privind achizitia echipamentelor specifice locurilor de joaca -
  » Hotararea nr.51 privind aprobarea inlocuirii punctelor de iluminat stradal cu programator -
  » Hotararea nr.52 privind aprobarea pretului provizoriu de apa potabila -
  » Hotararea nr. 53 privind stabilirea salariului de baza al personalului contractual din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apa -
  » Hotararea nr. 54 privind alegerea presedintelui de sedinta -
  » Hotararea nr. 55 privind solicitarea transmiterii unui sector de drum judetean aflat in patrimoniul judetului Galati in administrarea Consiliului Local al Comunei Jorasti -
  » Dispozitie convocare Consiliul local 20.11.2018 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare pentru sedinta din 20.11.2018 -
  » Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului -
  » Hotararea nr.57 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu apa satele Lunca si Zarnesti si modernizarea statiei de tratare apa in sat Jorasti,, -
  » Hotararea nr.58 privind revocarea HCL nr.45 din 25.09.2018 -
  » Hotararea nr.59 privind aprobarea regulamentului cadru, atribuire lot teren -
  » Dispozitie Concocare Consiliul Local in data de 04.12.2018 -
  » Hotararea nr.60 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii ,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si modernizarea statiei de tratare apa in sat Jorasti, judetul Galati,, -
  » Hotararea nr.61 privind rectificare bugetului local -
  » Hotararea nr.62 privind aprobarea retelei de scolarizare -
  » Dispozi'ie privind convocarea Consiliului Local in data de 10.12.201 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare adoptate -
  » Hotararea nr.63 privind aprobarea bugetului de vebituri si cheltuiele a SPAA al Comunei Jorasti -
  » Dispozitie privind convocarea Consiliului local in data de 18.12.2018 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare adoptate -
  » Hotararea nr.64 privind organizarea pomului de iarna -
  » Dispozitie privind convocarea consiliului local in data de 20.12.2018 -
  » Anunt privind proectele de hotarare adoptate -
  » Hotararea nr.65 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2019 -
  » Hotararea nr.66 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, -
  » Dispozitie privind convocarea consiliului local in data de 07.01.2019 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare adoptate -
  » Hotararea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din execedentul bugetului local -
  » Hotararea nr.2 privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casa din excedentul anilor precedenti -
  » Dispozi'ie convocare consiliul local in data de 31.01.2019 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare adoptate -
  » Hotararea nr3 privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Jorasti, judetul Galati -
  » Hotararea nr.4 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorasti, judetul Galati -
  » Hotararea nr.5 privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral al Pajistilor din Comuna Jorasti, Judetul Galat -
  » Hotararea nr.6 privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. -
  » Hotararea nr.7 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati -
  » Hotararea nr.8 privind aprobarea stabilirii salariilor functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primariei si consiliului local al Comunei Jorasti in conformitate cu Legea nr.153.2017 privind salarizarea pe -
  » Hotararea nr.9 privind alegerea presedintelui de sedinta -
  » Hotararea nr.10 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si Modernizare statie de tratare apa in sat Jorasti, Comuna Jorasti, judetul Galati,, -
  » Hotararea nr.11 privind rezilierea contractelor de inchiriere a pasunii comunale -
  » Hotararea nr.12 privind aptobarea Regulamentului de organizare si desf[surare a pasunatului pe raza Comunei Jorasti, judetul Galati -
  » Hotararea nr.13 privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a suprafetei de 36.04 ha, pasune aflata in proprietatea privata a Comunei Jorasti, judetul Galati -
  » Hotararea nr.14 privind aprobarea consumului lunar de combustibil si a Regulamentului de utilizare al microbuzelor de transport scolar pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 Jorasti -
  » Hotararea nr.15 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si modernizare statie de tratare apa in sat Jorasti, comuna Jorasti, judetul Galati,, -
  » Hotararea nr.16 privind aprobarea achizitiei directe de servicii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii activitatii de precolectare, colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor menajere cu exceptia -
  » Dispozitia convocare C.L. in data de 28.03.2019 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare adoptate -
  » Hotararea nr.17 privind aprobarea programului anual de Achizitii publice si a strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2019 -
  » Hotararea nr.18 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorasti -
  » Hotararea nr.19 privind insusirea Raportului anual, elaborat de primarul Comunei Jorasti, privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Jorasti -
  » Dispozitie privind convocarea C.L. in data de 01.04.2019 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare -
  » Hotararea nr.20 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si modernizare statie de tratare apa in sat Jorasti, comuna Jorasti, judetul Galati,, -
  » Hotararea nr.21 privind aprobarea bugetului local al UAT Comuna Jorasti, judetul Galati petru anul 2019 -
  » Hotararea nr.22 privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2019 -
  » Hotararea nr.23 privind alegerea presedintelui de sedinta -
  » Hotararea nr.24 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masuri -
  » Dispozitie convocare Consiliul local in data de 24.05.2019 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare privind sedinta din 24.05.2019 -
  » Hotararea nr.25 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a suprafetei de 10.016.00 mp -
  » Hotararea nr.26 privind aprobarea operatiunii de dezmembrarea a suprafetei de 10.954.00 mp -
  » Hotararea nr.27 privind aprobarea operatiunii de dezmembrarea a suprafetei de 8.895.00 mp -
  » Hotararea nr.28 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a suprafetei de 31.823.00 mp -
  » Hotararea nr.29 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a suprafetei de 42.893.00 mp -
  » Hotararea nr.30 privind rectificarea bugetulu local al comunei Jorasti pe anul 2019 -
  » Dispozitie convocare Consiliul local in data 18.06.2019 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare luna Iunie -
  » >Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorasti,judetul Galati pe anul 2019 -
  » Dispozitie convocare Consiliul Local in data de 04.07.2019 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare luna Iulie -
  » Hotararea nr.32 privind atribuirea in folosinta gratuita a doua loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri,in conditiile Legii nr.15/2003 pe terenuri situate in comuna Jorasti -
  » Hotararea nr.33 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorasti,judetul Galati pe anul 2019 -
  » Dispozitie convocare Consiliul Local in data de 25.07.2019 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare luna Iulie -
  » Hotararea nr.34 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorasti,judetul Galati pe anul 2019 -
  » Hotararea nr.35 privind alegerea presedintelui de sedinta -
  » Dispozitia nr.250 privind convocarea consiliului local in data de 31.10.2019 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare luna octombrie 2019 -
  » Hotarara nr. 36 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti judetul Galati pe anul 2019 -
  » Hotararea nr.37 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, judetul Galati pe anul 2019 -
  » Hotararea nr. 38 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorasti, Judetul Galati -
  » Hotararea nr. 39 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati pe anul 2019 -
  » Hotararea nr. 40 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati pe anul 2019 -
  » Hotararea nr.41 privind aprobarea structurii organizatorice a primariei Comunei Jorasti, aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorasti, Judetul Galati -
  » Hotararea nr. 42 privind aprobarea Regulamentului privind detinerea, cresterea si circulatia animalelor domestice si de companie pe raza Comunei Jorasti -
  » Hotararea nr. 43 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati pe anul 2019 -
  » Hotararea nr. 44 privind Implementarea proiectului "Reabilitare Dispensar in Comuna Jorasti, Judetul Galati -
  » Hotararea nr. 45 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor -
  » Hotararea nr. 46 privind alegerea presedintelui de sedinta -
  » Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati -
  » Hotarare nr. 48 privind atribuirea in folosinta gratuita a patru loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri , in conditiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri situate in Comuna Jorasti -
  » Hotararea nr. 49 privind aprobarea renovarii gardului ce ingradeste Cimitirul din satul Zarnesti, Comuna Jorasti -
  » Hotararea nr. 50 privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de viceprimar al Comunei Jorasti , a domnului Tabacaru Valerica , ca urmare a demisiei -
  » Hotararea nr. 51 privind alegerea viceprimarului Comunei Jorasti, Judetul Galati -
  » Hotararea nr. 52 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti , Judetul Galati pe anul 2019 -
  » Hotararea nr. 53 privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de viceprimar al Comunei Jorasti, a domnului Tofan Georgica, ca urmare a demisiei -
  » Hotararea nr. 54 privind alegerea viceprimarului Comunei Jorasti, Judetul Galati -
  » Hotararea nr. 55 privind aprobarea Documentatiei Avizare Lucrari de Interventie (D.A.L.I) a indicatorilor tehnico-economici si a asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finantate de la bugetul CNSP, aferente obiect -
  » Hotararea nr. 56 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare, plata comisionului si aprobarea valorii de investitie a proiectului -
  » Hotararea nr. 57 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2020 -
  » Hotararea nr. 58 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 -
  » Hotararea nr. 59 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, Judetul Galati pe anul 2019 -
  » Hotararea nr. 60 privind aprobarea Retelei de scolarizare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat autorizate de Comuna Jorasti , propuse sa functioneze in anul scolar 2020-2021 -
  » Hotararea nr. 61 privind organizarea pomului de iarna la nivelul Comunei Jorasti pentru anul 2019 -